Servicevoorwaarden

Servicevoorwaarden van AdRoll

Datum van inwerkingtreding: 1 januari 2017

Onze eerdere Servicevoorwaarden vindt u hier

In deze Servicevoorwaarden ('Overeenkomst') worden de voorwaarden beschreven waaronder u ('Klant', 'u' of 'uw') toegang heeft tot de Diensten van AdRoll en deze mag gebruiken.

DOOR TE KLIKKEN OP DE KNOP 'AKKOORD', HET VOLTOOIEN VAN HET PROCES VOOR HET MAKEN VAN EEN ACCOUNT OF HET GEBRUIK VAN DE DIENSTEN VAN ADROLL STEMT U ERMEE IN GEBONDEN TE ZIJN AAN DEZE OVEREENKOMST. INDIEN U DEZE OVEREENKOMST AANGAAT NAMENS (EEN) DERDE(N) (BIJVOORBEELD ALS ADVERTENTIEBUREAU NAMENS EEN KLANT, OF NAMENS EEN WEDERVERKOPER), VERKLAART U DAT U DE BEVOEGDHEID HEEFT OM (EEN) DERGELIJKE DERDE(N) TE BINDEN, EN VERWIJZEN DE TERMEN 'KLANT', 'U' OF 'UW' OOK NAAR DEZE DERDE(N). ADROLL KAN DEZE OVEREENKOMST PERIODIEK WIJZIGEN; INDIEN U DE DIENSTEN VAN ADROLL DERTIG (30) DAGEN NA DE KENNISGEVING NOG STEEDS GEBRUIKT, HOUDT DIT IN DAT U DE GEWIJZIGDE OVEREENKOMST HEBT GEACCEPTEERD.

BELANGRIJK: DOOR IN TE STEMMEN MET DEZE OVEREENKOMST, STEMT U ERMEE IN DAT U GESCHILLEN MET ADROLL BESLECHT DOOR MIDDEL VAN BINDENDE ARBITRAGE (EN, OP ENKELE ZEER BEPERKTE UITZONDERINGEN NA, NIET VIA DE RECHTER) EN DOET U AFSTAND VAN BEPAALDE RECHTEN OP DEELNAME AAN COLLECTIEVE PROCEDURES, ZOALS BESCHREVEN IN ARTIKEL 15.

1. DEFINITIES

2. DE DIENSTEN VAN ADROLL

2.1 De Diensten. De Klant kan ervoor kiezen elke combinatie van beschikbare Diensten te ontvangen door dit aan te geven via het platform of, indien van toepassing, door middel van een Plaatsingsorder.

2.2 Verlening van een licentie door AdRoll. Tegen betaling door de Klant en onder de voorwaarden in deze Overeenkomst, verleent AdRoll de volgende beperkte, wereldwijde, niet-exclusieve, niet-overdraagbare rechten en licenties zonder het recht op sublicentie aan de Klant tijdens de looptijd: i) voor toepasselijke Diensten, voor toegang tot en gebruik van het Platform en de Documentatie uitsluitend ten behoeve van de interne zakelijke doeleinden van de Klant en uitsluitend namens de Klant zelf, in verband met zijn ontvangst van de Diensten; ii) voor webgerelateerde Diensten, voor de integratie van de pixel (of het script of de code) op de website van de klant voor webgerelateerde Diensten; iii) voor mobiele gerelateerde Diensten, voor het opnemen van de SDK (in de vorm van een objectcode) in de mobiele en tablettoepassingen van de Klant voor mobielgerelateerde Diensten, of iv) om deze op te nemen door middel van andere wederzijds overeengekomen middelen (bijvoorbeeld integratie door gebruik van de AdRoll API)

2.3 Verlening van een licentie door de Klant. Tijdens de looptijd verleent de Klant aan AdRoll een wereldwijde, royaltyvrije, niet-overdraagbare (tenzij noodzakelijk voor AdRoll om de Diensten te kunnen leveren) licentie voor het gebruik, de distributie, de reproductie, de aanpassing (met betrekking tot afmetingen of zoals op speciaal verzoek van de Klant), de openbare uitvoering en de openbare vertoning van de Klantinhoud in Advertenties op het Netwerk of anderszins in verband met de Diensten en in promotiemateriaal dat verband houdt met de Diensten. Klanten die een beroep doen op de creatieve advertentiediensten van AdRoll, erkennen dat AdRoll op hun uitdrukkelijke instructie afbeeldingen van de website kan halen en downloaden, uitsluitend voor het creëren van Advertenties.

2.4 Eisen. De Klant voldoet aan alle eisen voor het gebruik van de Diensten die door AdRoll aan de Klant worden meegedeeld via Documentatie en erkent dat in geval van niet-naleving AdRoll de Diensten mogelijk niet kan verlenen aan de Klant. Afhankelijk van de Diensten die de Klant wenst te ontvangen, kunnen technische eisen het volgende omvatten: i) het opnemen van door AdRoll verstrekte tags, pixels, script of code op de website van de Klant; ii) de installatie van de SDK in de mobiele of tablettoepassingen van de Klant; iii) het aanleveren van geschikte Klantinhoud die AdRoll nodig heeft om de Dienst te verlenen; en/of iv) het toestaan van toegang tot gegevens die zijn verzameld door de mobiele meetpartner van de Klant. AdRoll heeft geen verantwoordelijkheid jegens de Klant als het de Diensten niet kan verlenen indien deze onmogelijkheid te wijten is aan de niet-naleving door de Klant van deze paragaaf 2.4.

2.5 Aanpassingen. AdRoll zal de Diensten hosten en kan deze van tijd tot tijd aanpassen overeenkomstig deze Overeenkomst. Indien AdRoll de Klant updates van haar Diensten verstrekt die actie vereisen door de Klant, zal de Klant deze updates binnen 30 dagen integreren. AdRoll kan op elk moment wijzigingen aanbrengen aan de Diensten (met inbegrip van stopzetting van de gehele of een deel van de Diensten). AdRoll zal de Klant informeren over een substantiële wijzigingen in overeenstemming met deze Overeenkomst. Indien de Klant de gewijzigde Diensten niet langer wenst te gebruiken, is de enige optie voor de Klant het beëindigen van de Overeenkomst door AdRoll hierover schriftelijk in kennis te stellen.

2.6 Weergave van Advertenties. De Klant kan verzoeken om samen te werken met AdRoll (ook binnen het Platform waar dergelijke functionaliteit beschikbaar is) om de weergavevoorkeuren te beheren, wanneer en voor zover dergelijke controles ter beschikking worden gesteld aan AdRoll. De Klant erkent dat AdRoll niet kan controleren waaren hoe vaak Advertenties worden weergegeven binnen het Netwerk. Advertenties kunnen bijvoorbeeld worden weergegeven naast de advertenties van concurrenten van de Klant of op websites of toepassingen die de Klant niet wenselijk acht. AdRoll gebruikt commercieel redelijke inspanningen om Advertenties niet weer te geven op websites of toepassingen waarvan AdRoll heeft vastgesteld dat deze pornografische, lasterlijke, onfatsoenlijke of illegale inhoud bevatten. Indien de Klant AdRoll schriftelijk informeert dat er Advertenties op deze manier worden weergegeven, gebruikt AdRoll commercieel redelijke inspanningen opdat dergelijke advertenties niet langer op deze manier worden weergegeven. De Klantinhoud moet voldoen aan de Documentatie-eisen, anders is AdRoll mogelijk niet in staat om de Diensten te verlenen in verband met dergelijke Klantinhoud.

2.7 Voorwaarden van derden. Voor bepaalde onderdelen van de Diensten moet een gebruikersaccount gemaakt worden met derden om hun producten of diensten aan te bieden op het Adroll-platform. De Klant is verantwoordelijk om de van toepassing zijnde voorwaarden na te lezen voordat hij deelneemt aan een onderdeel van de Dienst waarop zulke voorwaarden van toepassing zijn. De Klant stemt ermee in dat AdRoll bepaalde voorwaarden van een derde kan accepteren als vertegenwoordiger van de klant indien dat noodzakelijk is voor AdRoll om de door de Klant gevraagde Diensten uit te voeren, bijvoorbeeld voorwaarden in verband met het uitvoeren van campagnes op Aangepaste doelgroepen van Facebook voor uw website. Links naar of kopieën van dergelijke voorwaarden worden op verzoek verstrekt.

2.8 Promoties. AdRoll kan promoties aanbieden, onder de voorwaarden die zijn opgenomen in de toepasselijke Documentatie. Na de promotie wordt de campagne automatisch voortgezet als een betaalde campagne, tenzij de Klant de campagne stopzet zoals beschreven in de toepasselijke Documentatie. De Klant is verantwoordelijk voor alle kosten die zich voordoen buiten de parameters van de promotie zoals beschreven in de toepasselijke Documentatie.

3.AGENTSCHAPPEN EN GEMACHTIGDE WEDER-VERKOPERS.

3.1 Bevoegdheid, Aansprakelijkheid en Directe Relaties. Agentschappen en Gemachtigde Wederverkopers die Diensten afnemen namens hun klanten verklaren dat zij de bevoegdheid hebben om namens deze klanten te handelen in verband met alle verplichtingen en verklaringen die zijn opgenomen in deze Overeenkomst. Het agentschap of de Gemachtigde Wederverkoper accepteert de verantwoordelijkheid voor de handelingen die worden uitgevoerd via de Accounts van zijn klanten evenals de aansprakelijkheid voor alle uitgaven die worden gedaan via de verlening van de Diensten aan zijn klanten, is verantwoordelijk om er voor te zorgen dat zijn klanten deze Overeenkomst naleven en is verantwoordelijkheid voor de schending van deze Overeenkomst door zijn klanten. Tenzij anders bepaald hieronder, zullen Agentschappen en Gemachtigde Wederverkopers ervoor zorgen dat zij hun respectievelijke klant verplichtingen in het kader van deze Overeenkomst naleven. Klanten van Agentschappen en Gemachtigde Wederverkopers kunnen op elk ogenblik verzoeken dat hun Account wordt gemigreerd naar een andere agentschap of een directe Client-account met AdRoll. Niets in deze Overeenkomst zal voorkomen dat AdRoll en een klant een directe relatie kunnen aangaan. AdRoll behoudt zich het discretionaire recht voor om redelijkerwijs klanten te weigeren.

3.2 Ondersteuning en Marketing. AdRoll zal commercieel redelijke ondersteuning bieden tijdens de normale kantooruren van AdRoll, maar Agentschappen en Gemachtigde Wederverkopers erkennen dat zij alleen verantwoordelijk zijn voor de ondersteuning aan hun eigen klanten in verband met het gebruik van de Diensten door deze klanten, en erkennen dat zij alleen verantwoordelijk zijn voor de marketing inspanningen met betrekking tot de "go to market" lifecycle voor de Diensten, op voorwaarde dat alle marketing materialen vervaardigd en/of gebruikt door het Agentschap of Gemachtigde Wederverkopers in overeenstemming zijn met AdRoll marketing eisen en andere Documentatie. AdRoll behoudt zich het recht voor om te verzoeken dat marketing materialen van de Agentschappen of Gemachtigde Wederverkopers die gebruikt worden om de Diensten te leveren, veranderd of verwijderd worden.

4. INSTELLEN VAN ACCOUNT EN CAMPAGNES EN BEHEER

4.1 Instellen van Account. Een Account instellen bij AdRoll is gratis. Klanten kiezen inloggegevens, waaronder een wachtwoord, voor het Account en zijn verantwoordelijk voor alle activiteiten die worden uitgevoerd via het Account of met die inloggegevens. Klanten nemen redelijke maatregelen om de Accountgegevens te beveiligen en informeren AdRoll per ommegaande indien er sprake is van een beveiligingsprobleem, misbruik of onbevoegd gebruik van het Account of de inloggegevens.

4.2 Instellen van Campagnes en Beheer. Klanten gebruiken het Platform voor het beheren van de ontvangst van de Diensten, met name voor het instellen van campagnebudgetten en andere details en voor het beoordelen van de prestaties Aanpassingen in campagnes die zijn doorgevoerd met behulp van het Account van de Klant voor het instellen van, aanpassen van de begroting voor, starten, opschorten of stopzetten van een campagne zijn uitsluitend de verantwoordelijkheid van de Klant. Kosten die zijn gemaakt als gevolg van de aanpassingen die zijn doorgevoerd met behulp van het Account van de Klant worden vermeld op de normale rekening of factuur van de Klant..AdRoll kan Diensten met betrekking tot Accountbeheer aanbieden aan de Klant, om haar Diensten te optimaliseren. . AdRoll verricht commercieel redelijke inspanningen om te voldoen aan het door de Klant opgegeven budget. Wanneer een Klant een budget verhoogt of verlaagt, kan het tot één week duren voordat het nieuw opgegeven budget van kracht wordt.

4.3 Campagne Metingen en Monitoring. Vergoedingen voor de Diensten worden, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen met AdRoll, gebaseerd op de metingen van AdRoll en de tracking via de servers van AdRoll waarbij gebruik wordt gemaakt van het aantal impressies, klikken en andere indicatoren die noodzakelijk zijn voor het berekenen van de door de Klant te betalen vergoedingen. Klanten hebben via het Platform toegang tot deze metingen.

5. BETALINGSVOORWAARDEN

5.1 Automatische Prepaid-accounts. Met betrekking tot prepaid-accounts stemt u ermee in te allen tijde geldige informatie over de betaalmethode (bijvoorbeeld informatie over een creditcard of PayPal-account) beschikbaar te hebben in uw Account.AdRoll brengt u wekelijks vooraf kosten in rekening voor elk campagnebudget, zoals door u op het Platform ingesteld. U verleent AdRoll toestemming omdergelijke bedragen via de door u verstrekte geldige betaalgegevens in rekening te brengen. U begrijpt dat alle gelden die overgemaakt worden aan AdRoll om AdRoll te betalen voor de geleverde Diensten, met inbegrip van het creëren, beheren en toegang verlenen tot de Documentatie, Netwerk, Platform, Technologie en Campagnegegevens, eigendom worden van AdRoll op het moment dat de overdracht geschied. Indien u een campagne opschort of uw Account opzegt, kan u een verzoek indienen voor terugbetaling van eventueel resterende vooraf betaalde bedragen met uw Account die nog niet aan een bepaalde voltooide Campagne zijn toebedeeld binnen de honderdtachtig (180) dagen nadat de Campagne(s) is/zijn stopgezet of deze Overeenkomst een einde heeft genomen. AdRoll beslist discretionair over dergelijke terugbetaling.

5.2 Automatische Postpaid-accounts. Voor lopende rekeningen, stemt u ermee in te allen tijde geldige informatie over de betaalmethode (bijvoorbeeld informatie over een creditcard of PayPal-account) beschikbaar te hebben in uw Account. U verleent AdRoll toestemming om wekelijks de verschuldigde terugkerende bedragen via de door u verstrekte geldige betaalgegevens in rekening te brengen. AdRoll behoudt zich discretionair het recht voor om de lopende betalingen te beëindigen op elk moment. Claims met betrekking tot op de Account in rekening gebrachte bedragen moeten door u binnen dertig (30) dagen na ontvangst worden ingediend. Later ingediende claims zijn niet geldig.

5.3 Accounts met Plaatsingsorders. AdRoll kan, naar eigen goeddunken, Klanten toestaan een Plaatsingsorder in te dienen waarin wordt verzocht om Diensten. AdRoll behoudt zich het recht voor om de Klant te allen tijde te verzoeken om een betaling vooraf. AdRoll stuurt de Klant maandelijks per e-mail een factuur waarin het bedrag staat vermeld dat de Klant aan AdRoll is verschuldigd. De Klant betaalt het op elke factuur vermelde bedrag, zonder verrekening, binnen dertig (30) dagen na ontvangst van een dergelijke factuur. AdRoll kan rente in rekening brengen voor te laat betaalde bedragen, vanaf de datum waarop het bedrag verschuldigd is tot de datum van de daadwerkelijke betaling, al dan niet na een vonnis, tegen een maandtarief van 1,5% of het maximaal toegestane wettelijke tarief, afhankelijk van welk tarief het laagst is. De Klant vergoedt AdRoll de uitgaven en invorderingskosten die zijn gemaakt bij de inning van te laat betaalde bedragen, waaronder redelijke advocaatkosten. Claims met betrekking tot facturen of op het Account in rekening gebrachte bedragen moeten door de Klant binnen dertig (30) dagen na ontvangst worden ingediend. Later ingediende claims zijn niet geldig.

5.4 Algemene betalingsvoorwaarden. U gaat ermee akkoord dat u de noodzakelijke rechten, bevoegdheid en gezag heeft om elk van deze betalingen te machtigen. Voor bepaalde betalingsmethoden kan uw betaalprovider u een buitenlandse transactiekost of andere kosten aanrekenen. Neem contact op met uw betaalprovider voor meer informatie. Indien u bepaalde kredietvoorwaarden ontwikkelt (bijvoorbeeld overmatige kredietkaartweigeringen, terugvorderingen, return-to-maker betalingen als gevolg van onvoldoende middelen, of bij verhoogd risico van insolventie) of AdRoll u wegens andere redenen als kredietrisico inschat, behoudt AdRoll zich het recht voor om vooruitbetaling eisen. U stemt ermee in om voldoende middelen of krediet ter beschikking te houden in uw betalingsmethode om de verschuldigde bedragen te kunnen voldoen. U stemt ermee in dat AdRoll geen verplichting heeft om Diensten te verlenen indien onvoldoende middelen beschikbaar zijn op het moment dat uw betaling wordt aangerekend, en AdRoll behoudt zich het recht voor uw campagnes te schorsen als gevolg van mislukte betalingen of bij gebrek aan voldoende saldo.

5.5 Valuta en belastingen. Alle betalingen aan AdRoll worden uitgevoerd in Amerikaanse dollars (USD), tenzij anders overeengekomen in een Plaatsingsorder of worden aangeboden via het platform. Betalingenworden vermeld exclusief belastingen. De Klant is verantwoordelijk voor alle verkoop- en gebruiksbelastingen, belasting toegevoegde waarde, voorheffingen en andere soortgelijke belastingen en heffingen die zijn opgelegd door federale, nationale, lokale of buitenlandse overheidsinstanties voor de transacties die in deze Overeenkomst worden genoemd, met uitzondering van belastingen en heffingen die uitsluitend worden geheven over het netto inkomen van AdRoll.

6. INTELLECTUELE-EIGENDOMSRECHTEN

6.1 Eigendom. AdRoll-materialen zijn het exclusieve eigendom van AdRoll of, al naar gelang, diens externe licentiegevers en worden beschermd door de Toepasselijke wetgeving. De rechten van de Klant op de AdRoll-materialen zijn beperkt tot de rechten die expliciet worden verleend in deze Overeenkomst en omvatten geen andere licenties. De Klantinhoud is de exclusieve eigendom van de Klant of, naar gelang, diens externe licentiegevers en wordt beschermd door de Toepasselijke wetgeving. De rechten van AdRoll op de Klantinhoud zijn beperkt tot de rechten die expliciet worden verleend in deze Overeenkomst en omvatten geen andere licenties.

6.2 Beperkingen. Het volgende is de Klant verboden: i) wijzigen van de AdRoll-materialen of bijbehorende eigendomskennisgevingen; ii) toepassen van reverse engineering of decompileren, demonteren of aanpassen van AdRoll-materialen (tenzij en voor zover een dergelijk verbod wettelijk niet is toegestaan); iii) sublicentiëren, verhuren, verkopen of leasen van toegang tot de AdRoll-materialen of gebruiken van de AdRoll-materialen om andere producten, diensten of gegevensreeksen te maken; iv) uitgezonderd met betrekking tot Campagnegegevens, loggen, vastleggen of anderszins registreren van gegevens die worden verzonden naar of vanaf de AdRoll-materialen; v) leveren van virussen, wormen, time bombs, trojan horses of andere schadelijke of kwaadaardige code, bestanden, scripts of middelen in de AdRoll-materialen; vi) gebruiken van het Platform voor een ander doeleinde dan het gebruik van de Diensten voor de beoogde doelstellingen, hetgeen niet het maken of aanvullen van gebruikersprofielen omvat met te targeten interesses, profielen van gebruikersbewegingen, websitespecifieke retargeting en informatie over productinteresses buiten de Diensten; vii) afgeven of publiceren van verklaringen of garanties namens AdRoll met betrekking tot de Diensten of AdRoll-materialen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van AdRoll. De Klant neemt bij de reproductie van AdRoll-materialen een kennisgeving op over de eigendomsrechten voor de AdRoll-materialen.

6.3 Uitvoercontrolewetgeving. Op AdRoll-materialen kan uitvoercontrolewetgeving van de Verenigde Staten van toepassing zijn, met inbegrip van de Amerikaanse Export Administration Act of andere in- en uitvoerregelingen uit andere landen. De Klant moet voldoen aan al deze regelingen en is verantwoordelijk voor het verkrijgen van de toepasselijke licenties.

6.4 Feedback. Feedback die aan AdRoll wordt gegeven, kan worden gebruikt om de Dienst, AdRoll-materialen en nieuwe producten en diensten te ontwikkelen en verbeteren. De Klant verstrekt aan AdRoll voor zover maximaal wettelijk is toegestaan een niet-exclusief, eeuwigdurend, onherroepbaar, royaltyvrij, wereldwijd recht en licentie om feedback zonder beperkingen te gebruiken, reproduceren, bekendmaken, sublicentiëren, distribueren, aan te passen en anderszins te exploiteren.

7. GEGEVENSRECHTEN, BEPERKINGEN, EN PRIVACY

7.1 Servicegegevens en Campagnegegevens. AdRoll is de enige eigenaar van de Servicegegevens en de Campagnegegevens en kan deze gebruiken voor elk overeenkomstig de Toepasselijke wetgeving toegestaan doeleinde. AdRoll verleent de Klant een niet-exclusief, eeuwigdurend, onherroepbaar, royaltyvrij, volledig betaald, overdraagbaar, wereldwijd recht en licentie om de Campagnegegevens te gebruiken, reproduceren, bekendmaken, sublicentiëren, distribueren, aan te passen en anderszins te exploiteren op elke onder de Toepasselijke wetgeving toegestane wijze.

7.2 Verantwoordelijkheden van AdRoll met betrekking tot de privacy van gegevens. Indien en voor zover Servicegegevens en Campagnegegevens persoonsgegevens bevatten van personen die zich bevinden in de Europese Economische Ruimte, is AdRoll Advertising Limited in Ierland de voor verwerking verantwoordelijke en verwerkt deze de gegevens in overeenstemming met de Toepasselijke wetgeving. AdRoll doet alle redelijke inspanningen om met de Klant samen te werken in reactie op verzoeken betreffende regelgeving of betrokkenen die door de Klant worden ontvangen over het verzamelen en verwerken door AdRoll van de Servicegegevens of Campagnegegevens die persoonsgegevens bevatten van personen die zich bevinden in de Europese Economische Ruimte.

7.3 Verantwoordelijkheden van de Klant met betrekking tot de privacy van gegevens. De Klant voldoet aan alle Toepasselijke wetgeving in verband met privacy- en publiciteitsrechten van afzonderlijke derden en is exclusief verantwoordelijk voor de exploitatie van alle websites en toepassingen die eigendom zijn van of worden geëxploiteerd door de Klant wanneer de Klant de Diensten gebruikt. De Klant vermeldt een duidelijke en zichtbare kennisgeving overeenkomstig de Toepasselijke wetgeving op zijn websites, mobiele en tablettoepassingen die i) de praktijken met betrekking tot cookies, targeting en online behavioral advertising bekendmaakt (en indien wettelijk vereist, hiervoor toestemming krijgt), waarbij met name aandacht wordt besteed aan de praktijken met betrekking tot het verzamelen, gebruiken en bekendmaken van gegevens (waaronder dat door het bezoeken van de website van de Klant derden hiervoor cookies kunnen plaatsen in de browsers van eindgebruikers, de soorten gegevens die kunnen worden verzameld voor advertentietargeting en dat gegevens die worden verzameld kunnen worden gebruikt door derden om advertenties te targeten op andere websites of toepassingen op basis van de online activiteiten van de eindgebruiker); en ii) gebruikers informeert dat zij zich kunnen afmelden voor het ontvangen van getargete advertenties van AdRoll door naar de afmeldpagina van de NAI-website te gaan op: http://www.networkadvertising.org/choices/ of de afmeldpaginavan de DAA op: http://www.aboutads.info/ voor gebruikers in de EU, de afmeldpagina van de EDAA op: http://youronlinechoices.eu/. Tenzij uitdrukkelijk overeengekomen met AdRoll verstuurt de Klant geen persoonlijk identificeerbare informatie of persoonsgegevens naar AdRoll via de pixel of anderszins.

ADROLL HEEFT GEEN AANSPRAKELIJKHEID IN VERBAND MET EN DE KLANT STELT ADROLL SCHADELOOS, VERDEDIGT EN VRIJWAART ADROLL IN VERBAND MET: (A) HET NALATEN VAN DE KLANT VOOR HET VERSTREKKEN VAN DE OVEREENKOMSTIG DE TOEPASSELIJKE WETGEVING VEREISTE KENNISGEVINGEN AAN ZIJN EINDGEBRUIKERS MET BETREKKING TOT DE PRIVACYPRAKTIJKEN,(B) VOOR HET VERZAMELEN, GEBRUIKEN OF BEKENDMAKEN VAN GEGEVENS DOOR ADROLL ZOALS VERMELD IN DEZE OVEREENKOMST, OF (C) GEGEVENSBEVEILIGING OF GEGEVENSGEBRUIK WAARTOE ADROLL OVERGAAT OP UITDRUKKELIJK INSTRUCTIE VAN DE KLANT

8. GARANTIES

8.1 Door de Klant. De Klant verklaart en garandeert aan AdRoll dat: i) hij het recht heeft deze Overeenkomst aan te gaan, alle rechten te verlenen en de verplichtingen uit te voeren op grond van deze Overeenkomst; ii) de Klantinhoud en de websites, mobiele of tablettoepassingen van de Klant geen materialen bevatten die onfatsoenlijk, lasterlijk of in strijd met Toepasselijke wetgeving zijn; iii) de Klantinhoud geen inbreuk maakt op rechten van derden of deze vervreemdt; en iv) Servicegegevens die worden verzameld, overgedragen, gebruikt en bekendgemaakt in overeenstemming met deze Overeenkomst de rechten van een derde (met inbegrip van klanten van de Klant) of de verklaringen die zijn opgenomen in zijn eigen bekendgemaakte privacykennisgeving of een soortgelijke privacyverklaring niet schendt.

8.2 Naleving van de Amerikaanse Children's Online Privacy Protection Act (COPPA). De Klant verklaart en garandeert dat de pixel van AdRoll niet wordt geplaatst op websites die (geheel of gedeeltelijk) zijn gericht op kinderen jonger dan dertien (13) jaar en dat niet bewust informatie wordt gezonden aan AdRoll die afkomstig is van kinderen jonger dan dertien (13) jaar.

8.3 Door AdRoll. AdRoll verklaart en garandeert: i) dat zij het recht heeft deze Overeenkomst aan te gaan, alle verleende rechten te verlenen en de verplichtingen uit te voeren; en ii) dat de Technologie substantieel zal werken in overeenstemming met de Documentatie. . Indien er sprake is van een schending van het bepaalde in artikel 8.3, is de enige aansprakelijkheid van AdRoll en de enige optie van de Klant het opnieuw leveren van de Diensten door AdRoll of de rechten op beëindiging van de Klant overeenkomstig artikel 11.

8.4 Disclaimer. UITGEZONDERD DE UITDRUKKELIJKE VERKLARINGEN EN GARANTIES ZOALS VERMELD IN ONDERHAVIG ARTIKEL 8 EN VOOR ZOVER MAXIMAAL WETTELIJK TOEGESTAAN I) WIJST ADROLL EXPLICIET AF EN VERLEENT ADROLL GEEN AANVULLENDE VERKLARINGEN, GARANTIES, VOORWAARDEN OF ANDERE CONTRACTUELE TERMEN (GEZAMENLIJK 'BELOFTEN') VAN ELKE SOORT AL DAN NIET EXPLICIET, IMPLICIET OF WETTELIJK, EN II) WORDEN DE DIENST EN MATERIALEN DOOR ADROLL OP GROND VAN DEZE OVEREENKOMST TER BESCHIKKING GESTELD 'ALS ZODANIG' ('AS IS') ZONDER ENIGE BELOFTE. UITGEZONDERD WANNEER EN VOOR ZOVER DERGELIJKE DISCLAIMERS WETTELIJK ZIJN VERBODEN: A) WIJST ADROLL EXPLICIET ALLE GEÏMPLICEERDE BELOFTEN VAN VERKOOPBAARHEID, GESCHIKTHEID VOOR EEN SPECIFIEK DOEL, KWALITEIT, NAUWKEURIGHEID, TITEL EN NIET-SCHENDING AF, B) BELOOFT ADROLL NIET DAT HET RECHT OP HET GENOT VAN DE DIENSTEN NIET ZAL WORDEN GESCHONDEN OF DAT DE DIENSTEN VRIJ VAN FOUTEN, VEILIG OF ONONDERBROKEN ZIJN, EN C) DOET ADROLL GEEN BELOFTEN MET BETREKKING TOT DE RESULTATEN DIE DE KLANT ZAL BEHALEN DOOR HET GEBRUIK VAN DE DIENSTEN.

9. VRIJWARING

9.1 Vrijwaring door de Klant. De Klant verdedigt en vrijwaart AdRoll en haar functionarissen, directeuren, werknemers en vertegenwoordigers tegen aansprakelijkheid, schade en kosten (met inbegrip van schikkingskosten en redelijke advocaatkosten) die voortvloeien uit een vordering van een derde met betrekking tot i) schending van deze Overeenkomst door de Klant; en ii) schending van, inbreuk op of vervreemding van een wettelijk recht of het recht van een derde (met inbegrip van intellectuele-eigendoms-, eigendoms-, privacy- of publiciteitsrechten) door de Klant of Klantinhoud.

9.2 Vrijwaring door AdRoll. AdRoll verdedigt en vrijwaart de Klant en diens functionarissen, directeuren, werknemers en vertegenwoordigers tegen aansprakelijkheid, schade en kosten (met inbegrip van schikkingskosten en redelijke advocaatkosten) die voortvloeien uit de vordering van een derde inzake inbreuken op een auteursrecht, handelsgeheim, Amerikaans octrooi of handelsmerk door de AdRoll-materialen, met uitsluiting van alle software die onder een open source licentie is geïntegreerd in de software van AdRoll. . AdRoll is in geen enkel geval aansprakelijk op grond van onderhavig artikel 9.2 als gevolg van (a) onbevoegde aanpassingen die zijn gemaakt in de Technologie; (b) de Klantinhoud, of (c) de combinatie van AdRoll-materialen met andere software, bewerkingen, of diensten van derden die niet wordt geleverd door AdRoll. De vrijwaringsverplichtingen van AdRoll op grond van onderhavig artikel 9.2 vormen de enige aansprakelijkheid van AdRoll en de enige optie van de Klant bij eventuele vorderingen dat de Diensten of materialen inbreuk maken op intellectuele-eigendomsrechten of deze schenden of vervreemden.

9.3 Vrijwaringsproces. De gevrijwaarde partij informeert de vrijwarende partij direct over de vordering en werkt samen met de vrijwarende partij bij de verdediging tegen de vordering. De vrijwarende partij heeft de volledige controle en bevoegdheid over de verdediging, behalve dat: i) voor een schikking waarbij de gevrijwaarde partij aansprakelijkheid moet erkennen de voorafgaande schriftelijke toestemming is vereist van de gevrijwaarde partij, welke niet onredelijk kan worden onthouden of vertraagd, en ii) de gevrijwaarde partij zich bij de verdediging kan aansluiten met een eigen raadsman en voor zijn eigen rekening.

10. AANSPRAKELIJKHEIDSBEPERKINGEN

10.1 Disclaimer tegen indirecte schade. ADROLL IS ONDER GEEN ENKELE OMSTANDIGHEID AANSPRAKELIJK JEGENS DE KLANT VOOR INKOMSTENVERLIES, ZAKELIJKE VERLIEZEN OF EVENTUELE INDIRECTE, GEVOLG-, INCIDENTELE, SPECIALE OF EXEMPLARISCHE SCHADE IN VERBAND MET DEZE OVEREENKOMSTEN, ZELFS NIET ALS ADROLL IS GEÏNFORMEERD OVER DE WAARSCHIJNLIJKHEID VAN HET OPTREDEN VAN DERGELIJKE SCHADE.

10.2 Aansprakelijkheidsplafond. DE COLLECTIEVE TOTALE AANSPRAKELIJKHEID VAN ADROLL DIE VOORTVLOEIT UIT DEZE OVEREENKOMST BEDRAAGT IN GEEN ENKEL GEVAL MEER DAN HET TOTAALBEDRAG DAT DOOR DE KLANT IS BETAALD AAN ADROLL OP GROND VAN DEZE OVEREENKOMST IN DE ZES MAANDEN DIRECT VOORAFGAAND AAN DE EERSTE GEBEURTENIS DIE AANLEIDING HEEFT GEGEVEN TOT DE VORDERING (VASTGESTELD ALS DE DATUM VAN EEN DEFINITIEF VONNIS IN EEN PROCEDURE).

10.3 Basis van de Overeenkomst. ELKE BEPALING IN DEZE OVEREENKOMST WAARIN IS VOORZIEN IN EEN BEPERKING VAN AANSPRAKELIJKHEID, EEN DISCLAIMER VOOR GARANTIES OF DE UITSLUITING VAN SCHADE VERDEELT DE RISICO'S VAN DEZE OVEREENKOMST TUSSEN DE PARTIJEN, MAAKT DEEL UIT VAN DE PRIJZEN DIE AAN DE KLANT WORDEN GEBODEN EN VORMT ALS ZODANIG EEN ESSENTIEEL ONDERDEEL VAN DE BASIS VAN DE OVEREENKOMST TUSSEN DE PARTIJEN. DEZE BEPALINGEN ZIJN SCHEIDBAAR EN ONAFHANKELIJK VAN ALLE ANDERE BEPALINGEN IN DEZE OVEREENKOMST. INDIEN EEN BEPERKING VAN DE AANSPRAKELIJKHEID IN DEZE OVEREENKOMST NIET-AFDWINGBAAR WORDT BEVONDEN, WORDT DE AANSPRAKELIJKHEID BEPERKT VOOR ZOVER MAXIMAAL WETTELIJK IS TOEGESTAAN. DE BEPALINGEN IN ONDERHAVIG ARTIKEL 10 ZIJN OOK VAN TOEPASSING INDIEN EEN RECHTSMIDDEL NIET SLAAGT VOOR ZIJN OORSPRONKELIJKE DOELSTELLING.

11. LOOPTIJD EN BEËINDIGING

11.1 Looptijd en beëindiging. Tenzij op andere wijze beëindigd, blijft deze Overeenkomst volledig van kracht tijdens het gebruik van de Diensten en wordt deze beëindigd na schriftelijke kennisgeving van opzegging van het Account van de Klant door AdRoll of de Klant ( 'Looptijd' ), waarbij een dergelijke beëindiging van kracht wordt achtenveertig (48) uur na de ontvangst van een kennisgeving van de beëindiging (of op een ander vermeld tijdstip dat minstens achtenveertig (48) uur van tevoren wordt aangekondigd).

11.2 Verplichtingen na de beëindiging. Na beëindiging van deze Overeenkomst: i) staakt AdRoll het verlenen van de Diensten en het verlenen van toegang tot het Platform aan de Klant; ii) betaalt de Klant aan AdRoll binnen dertig (30) dagen eventuele vergoedingen die zijn ontstaan voorafgaand aan de datum van de beëindiging; en iii) verwijdert de Klant de AdRoll-pixel van zijn website en is AdRoll niet aansprakelijk voor eventuele schade die (of eventueel voordeel voor AdRoll dat) voortvloeit uit het nalaten van de Klant de pixel te verwijderen. Mits de Klant de Overeenkomst niet schendt, overeenkomstig sectie 5, vergoedt AdRoll aan de Klant eventuele vooraf betaalde bedragen voor Diensten die niet zijn uitgevoerd voorafgaand aan de beëindiging. De volgende artikelen blijven van kracht na de beëindiging van deze Overeenkomst: artikel 1, 6-10, 11.2, 12, 13, 15 en 16.

11.3 Insolventie. AdRoll kan deze overeenkomst onmiddellijk beëindigen en de Klant op grond van paragraaf 5 eisen vooraf te betalen in het geval dat (a) de Klant (i) een afdwingbaar, uitvoerbaar en definitief vonnis niet naleeft, (ii) er niet in slaagt de bedragen te betalen wanneer zij opeisbaar worden (iii) betrokken is in een insolventie, faillissement, vereffening of verdeling of enig andere procedure voor de afwikkeling van diens schulden of (b) de rechtbank overgaat tot het aanstellen van een bewindvoerder (zoals deze term is gedefinieerd in titel 11 van de United States Code) met betrekking tot alle of een substantieel deel van de activa van de Klant, of de Klant zelf een opdracht geeft om alle of een substantieel deel van haar activa onder het bewind te plaatsen van een bewindvoerder (zoals deze term is gedefinieerd in titel 11 van de United States Code). De Klant erkent dat AdRoll de aansprakelijkheid met betrekking tot Diensten in het kader van deze Overeenkomst jegens de Klant mag verrekenen met de aansprakelijkheid met betrekking tot Diensten in het kader van deze Overeenkomst jegens AdRoll, waartoe de klant volgens AdRoll gehouden is.

12. HANDELSMERKEN

AdRoll zal voorafgaande toestemming verzoeken van de Klant voor enig persbericht waarin de naam van de Klant verschijnt. Elke partij behoudt alle rechten, titels en belangen behorende bij zijn eigen logo's en handelsmerken. De logo's en namen van AdRoll zijn handelsmerken van AdRoll, Inc. Alle andere handelsmerken en product- of bedrijfsnamen die zijn vermeld in de Diensten of AdRoll-materialen zijn het eigendom van hun respectieve eigenaars en mogen niet worden gebruikt zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van de eigenaar. Verwijzingen naar producten of diensten door middel van een naam of anderszins impliceren geen goedkeuring door AdRoll. Niettegenstaande het voorgaande kan AdRoll het logo en de naam van de Klant gebruiken om in promotiemateriaal aan te geven dat de Klant een klant is van de Diensten van AdRoll. Alle goodwill die voortkomt uit het gebruik van de handelsmerken zal ten goede komen van de respectieve eigenaar van het handelsmerk.

13. VERTROUWELIJKHEID

Vertrouwelijke informatie omvat alle informatie die door een partij wordt bekendgemaakt (de 'Bekendmakende Partij') aan de andere partij (de 'Ontvangende Partij'), al dan niet van technische, zakelijke of andere aard waarvan de Ontvangende Partij weet of het vermoeden heeft dat dit vertrouwelijke, eigen of geheime handelsinformatie betreft van de Bekendmakende Partij. Vertrouwelijke informatie omvat geen informatie die i) op rechtmatige wijze bekend was bij de Ontvangende Partij voorafgaand aan de ontvangst van die informatie via de Bekendmakende Partij in verband met deze Overeenkomst; ii) onafhankelijk is ontwikkeld door de Ontvangende Partij zonder verwijzing naar de vertrouwelijke informatie van de Bekendmakende Partij; iii) op rechtmatige wijze wordt verkregen door de Ontvangende Partij via een andere bron zonder beperkingen ten aanzien van het gebruik; of iv) deel uitmaakt van of deel zal uitmaken van het publieke domein door middel van geen enkele handeling of nalaten van de Ontvangende Partij. Elke ontvangende partij a) gebruikt de vertrouwelijke informatie van de Bekendmakende Partij uitsluitend voor het doeleinde waarvoor het is verstrekt en toegestaan op grond van deze Overeenkomst; b) maakt de vertrouwelijke informatie van de Bekendmakende Partij niet bekend aan een derde tenzij de derde toegang moet krijgen tot de vertrouwelijke informatie voor prestaties in overeenstemming met deze Overeenkomst en de derde een schriftelijke verklaring heeft verstrekt die voorwaarden bevat die gelijksoortig zijn aan de voorwaarden die zijn opgenomen in onderhavig artikel 13; en c) behoudt de geheimhouding van en beschermt de vertrouwelijke informatie van Bekendmakende Partij tegen onbevoegd gebruik en onbevoegde openbaarmaking in dezelfde mate (maar gebruikt hierbij niet minder dan een redelijke mate van zorg) als hij zijn eigen vertrouwelijke informatie van soortgelijke aard beschermt. Indien een Ontvangende Partij wettelijk verplicht is de vertrouwelijke informatie van de Bekendmakende Partij bekend te maken, stelt de Ontvangende Partij de Bekendmakende Partij onmiddellijk op de hoogte van deze verplichting (tenzij dit wettelijk verboden is) voorafgaand aan een dergelijke bekendmaking en staat hij de Bekendmakende Partij bij in het verkrijgen van een besluit tot bescherming van de vertrouwelijke informatie tegen openbare bekendmaking. De verplichtingen in onderhavig artikel 13 overleven de beëindiging van deze Overeenkomst tot het verstrijken van een duur van drie (3) jaar na de datum van laatste bekendmaking. Niettegenstaande het voorgaande blijven de verplichtingen van de Ontvangende Partij met betrekking tot de handelsgeheimen van de Bekendmakende Partij op grond van deze Overeenkomst van kracht indien de vertrouwelijke informatie een handelsgeheim is op grond van de Amerikaanse Uniform Trade Secrets Act.

14. OVERDRACHT

De Klant kan deze Overeenkomst na een voorafgaande schriftelijke kennisgeving aan AdRoll van tien (10) dagen overdragen inzake een fusie, overname, zakelijke reorganisatie of verkoop van alle of een aanzienlijk deel van zijn activa. Andere pogingen tot overdracht zijn nietig. AdRoll behoudt het recht om deze Overeenkomst over te dragen en één of alle op grond van deze Overeenkomst aangegane verplichtingen te delegeren. Deze Overeenkomst bindt de partijen en komt ten goede aan hen, hun respectieve rechtsopvolgers en toegestane rechtverkrijgenden.

15. GESCHILBESLECHTING - FORUM, ARBITRAGE, AFSTAND VAN COLLECTIEVE PROCEDURES, TOEPASSELIJK RECHT

LEES DIT ARTIKEL NAUWKEURIG DOOR, AANGEZIEN HET EEN VERKLARING VAN AFSTAND BEHELST VAN BEPAALDE RECHTEN OP HET AANSPANNEN VAN WETTELIJKE PROCEDURES, MET INBEGRIP VAN COLLECTIEVE PROCEDURES VOOR INWONERS VAN DE VERENIGDE STATEN.

15.1 Neem eerst contact met AdRoll op. AdRoll wil uw problemen oplossen zonder dat er hoeft te worden overgegaan tot formele wettelijke procedures. U stemt ermee in dat u voordat u een vordering indient, tracht het geschil informeel op te lossen door eerst contact met AdRoll op te nemen via delight@adroll.com.

15.2 Rechtsforum voor geschillen. U en AdRoll stemmen ermee in dat gerechtelijke procedures voor de beslechting van geschillen in verband met deze Overeenkomst of de Diensten worden aangebracht in de federale of districtsrechtbank van San Francisco County in Californië, VS, onder voorbehoud van de onderstaande verplichte arbitragebepalingen. U en AdRoll stemmen in met de vestiging en de persoonlijke bevoegdheid van dergelijke rechtbanken.

INWONERS VAN DE VS STEMMEN TEVENS IN MET DE VOLGENDE VERPLICHTE ARBITRAGE EN VERKLARING VAN AFSTAND VAN HET RECHT OP COLLECTIEVE PROCEDURES:

15.3 ARBITRAGE

Beide Partijen stemmen in met arbitrage. U en AdRoll stemmen ermee in eventuele vorderingen inverband met deze Overeenkomst of de Diensten op te lossen door middel van finale en bindende arbitrage, uitgezonderd het bepaalde in de Uitzonderingen op de overeenkomst voor arbitrage hierna.

Arbitrageprocedures. De American Arbitration Association (AAA) beheert de arbitrage in overeenstemming met haar Commercial Arbitration Rules (voorschriften voor arbitrage in handelsgeschillen) en de Supplementary Procedures for Consumer Related Disputes (aanvullende procedures voor consumentgerelateerde geschillen). De arbitrage wordt uitgevoerd in de county in de Verenigde Staten waar u woont of werkt of een andere locatie waar wij beiden mee instemmen.

Arbitragevergoedingen en -stimulansen. De voorschriften van de AAA zijn van toepassing op de betaling van alle arbitragevergoedingen. AdRoll betaalt de arbitragevergoedingen voor alle klanten die gebruikmaken van een prepaid-account. AdRoll zal niet trachten haar vergoedingen en kosten voor advocaten te verhalen bij een arbitrage, tenzij de arbiter vaststelt dat uw vordering onbeduidend is.

Uitzonderingen op de overeenkomst voor arbitrage. Zowel u als AdRoll mogen vorderingen instellen, indien zij daarvoor in aanmerking komen, bij de districtsrechter in San Francisco, Californië, VS, of een andere county in de Verenigde Staten waar u woont of werkt. Elk van beide partijen kan uitsluitend voor een voorlopige voorziening een procedure instellen voor het stopzetten van onbevoegd gebruik of misbruik van de Diensten of de inbreuk op intellectuele-eigendomsrechten (bijvoorbeeld handelsmerken, handelsgeheimen, auteursrechten of patentrechten) zonder eerst gebruik te maken van arbitrage of het informele proces voor de beslechting van geschillen zoals hiervoor beschreven. De arbitrage is, naar goeddunken van AdRoll, niet bindend met betrekking tot de AdRoll-Materials Indien de overeenkomst voor arbitrage niet van toepassing blijkt te zijn op u of uw vordering, stemt u in met de exclusieve rechtsbevoegdheid van de federale en districtsrechtbanken in San Francisco County, Californië, VS, voor het beslechten van uw geschil.

Afzien van de overeenkomst voor arbitrage. U kunt deze overeenkomst voor arbitrage afwijzen door binnen dertig (30) dagen na de eerste acceptatie van deze Overeenkomst een e-mail te sturen naar arbitration_optout@adroll.com waarin u duidelijk vermeldt dat u afziet van arbitrage met AdRoll en tevens uw voor- en achternaam, de onderneming waarvoor het account is gemaakt en het e-mailadres dat is gekoppeld aan het Account vermeldt.

15.4 AFSTAND VAN COLLECTIEVE PROCEDURES. Beide partijen stemmen ermee in dat geschillen, vorderingen of onenigheden op individuele basis worden opgelost en dat vorderingen die voortvloeien uit of verband houden met deze Overeenkomst (zoals met betrekking tot de geldigheid of handhaving ervan), de AdRoll-materialen of diensten die door AdRoll worden verstrekt individueel worden aangebracht en niet namens of als onderdeel van een vermeende collectieve, geconsolideerde of vertegenwoordigende procedure.

15.5 Toepasselijk recht Op deze Overeenkomst is het recht van de Amerikaanse staat Californië van toepassing, met uitzondering van de privaatrechtelijke beginselen, tenzij anders verplicht op grond van verplichte wetgeving in een ander rechtsgebied.

16. OVERIG

16.1 Wijzigingen. AdRoll behoudt het recht om deze Overeenkomst te wijzigen en de rechten en verplichten van de Klant zijn te allen tijde voorwerp van de Overeenkomst zoals daarna weergegeven op AdRoll.com. Voortdurend gebruik van de Diensten houdt instemming in. AdRoll streeft ernaar de Klant in te lichten en de mogelijkheden te geven om de wijzigingen aan de Overeenkomst na te kijken en te aanvaarden, en deze instemming kan worden verleend in elektronische vorm (zoals door middel van een 'click-through'-overeenkomst). Desalniettemin zal, afhankelijk van de Toepasselijke wetgeving, de onmogelijkheid om Klanten door middel van een geldig e-mailadres in te lichten betreffende de herziene Overeenkomst en de onmogelijkheid om de uitdrukkelijke acceptatie van de Klanten te verkrijgen, op geen enkele wijze de werkzaamheid en toepassing van de herziene Overeenkomst beperken.

16.2 Onafhankelijke partijen. AdRoll is een onafhankelijke contractant en geen vertegenwoordiger van de Klant bij de uitvoering van deze Overeenkomst. Deze Overeenkomst mag niet worden geïnterpreteerd als een vennootschap, joint venture, partnerschap of franchise tussen de partijen. Niets in deze Overeenkomst wordt geacht eventuele rechten of voordelen van derden over te dragen; er zijn geen derde begunstigden (uitgezonderd de vrijwaringen zoals bedoeld in artikel 9).

16.3 Volledige Overeenkomst. Deze Overeenkomst vormt de volledige overeenkomst tussen de partijen met betrekking tot het gebruik van de Diensten en vervangt alle voorafgaande overeenkomsten tussen de partijen, zowel schriftelijk als mondeling. Het gebruik van handel of een andere normale praktijk of methode van zakendoen tussen de partijen wordt niet gebruikt voor de aanpassing, interpretatie, aanvulling of wijziging van de voorwaarden van deze Overeenkomst.

16.4 Overmacht. AdRoll is niet aansprakelijk voor vertragingen in of het nalaten van de uitvoering van de prestaties zoals vereist op grond van deze Overeenkomst als gevolg van een oorzaak of omstandigheid die buiten de redelijke controle van AdRoll ligt.

16.5 Gebruik van derden. Onder voorbehoud van artikel 13 mag AdRoll derden gebruiken om haar verplichtingen op grond van deze Overeenkomst uit te voeren, met inbegrip van het vertonen van advertenties namens AdRoll.

16.6 Scheidbaarheid. Indien een deel van deze Overeenkomst als ongeldig of niet-afdwingbaar wordt beschouwd, heeft deze ongeldigheid of niet-afdwingbaarheid geen invloed op de andere bepalingen in deze Overeenkomst, die volledig van kracht blijven, en het ongeldige of niet-afdwingbare deel heeft de zo groot mogelijke gevolgen.

16.7 Verklaring van afstand. Het nalaten door een partij van het vereisen van de uitvoering van een bepaling heeft geen invloed op het recht van die partij om op enig later moment de uitvoering van die bepaling te vereisen, noch vormt een verklaring van afstand ten aanzien van een schending of nalaten van deze Overeenkomst of een bepaling in deze Overeenkomst een verklaring van afstand voor een eventuele latere schending of niet-nakoming van de bepaling zelf.

16.8 Vrijwaring inzake Websites van Derden. Eventuele koppelingen naar websites van derden door AdRoll Diensten impliceren niet dat AdRoll de producten, diensten, of informatie die hierop te vinden zijn onderschrijft noch de juistheid van de informatie die hierop te vinden is garandeert. Bovendien dient u de gebruiksvoorwaarden en het privacybeleid van de websites van derden aandachtig te lezen en te begrijpen, aangezien AdRoll daar geen controle over heeft.16.9 Kennisgeving. Alle kennisgevingen aan AdRoll moeten schriftelijk worden bezorgd per koerier, aangetekende brief (vooruitbetaald en met handtekening retour), elektronische mail of zoals anders opgegeven door AdRoll. Wettelijke kennisgevingen aan AdRoll moeten worden gezonden aan legalnotices@adroll.com met een afschrift aan AdRoll, Inc., Attn: Legal, 2300 Harrison St, Fl 2, San Francisco, CA 94110, Verenigde Staten. Kennisgevingen aan de Klant worden gezonden aan het geregistreerde e-mailadres behorende bij het Account van de Klant en/of geplaatst op het Dashboard van het Platform en worden als verzonden beschouwd op het moment van verzending of plaatsing.

AdRoll, Inc.
2300 Harrison St, Fl 2
San Francisco CA, 94110
United States
1-877-7-ADROLL

ADROLL PROSPECTING OVEREENKOMST